สตูลพัฒนาศูนย์เด็กเป็นสวนอินทรีย์

นางสาววิไลวรรณ อย่างดี ผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรอินทรีย์ พัฒนากลไก ใส่ใจสุขภาพโดยสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จัดทำขึ้นกล่าวว่า โครงการดังกล่าว ได้มีการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ฯ ส่วนหนึ่งปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมชักชวนผู้ปกครองและคนในชุมชนใกล้เคียงหันมาปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากพิษภัยของสารเคมีตกค้างในพืชผักต่างๆ

ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีแกนนำชาวบ้านปลูกผักที่บ้านประมาณ 20 คน พร้อมกันนี้ยังช่วยกันดูแลแปลงผักของศูนย์ฯ ซึ่งพยายามที่จะขยายผลออกไปให้มากขึ้น จูงใจให้เด็กอยากกินผักที่พวกเขาปลูก โดยจะเป็นตัวเชื่อมไปหาผู้ปกครองให้ชุมชนค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานกันเองในครัวเรือนมากขึ้น เพราะนอกจากลดรายจ่ายในการซื้อผักจากตลาดแล้ว ยังสร้างความปลอดภัยด้านอาหารทั้งระบบ ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่ชุมชน สร้างการรับรู้ให้เกิดกับเด็กและผู้ใหญ่ ก่อนจะนำไปสู่ค่านิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกวัย
/ขอบคุณ สสส