เปิดราชกิจจาแจงเหตุขับ “สมชัย” พ้นเก้าอี้กกต.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งคสช. ที่ 4/2561 เรื่อง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2561 เรื่อง ให้กรรมการการเลือกตั้งยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ได้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ในกรณี การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความเห็นของตนเกี่ยวกับกระบวนการและกําหนดการการเลือกตั้ง ด้วยถ้อยคําที่ไม่สมควรในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และการจัดการการเลือกตั้งให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งได้ปรากฏ ข้อเท็จจริงด้วยว่า นายสมชัย ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการกกต.โดยไม่ได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการกกต. ซึ่งถือเป็นการกระทําที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจากตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในเรื่องดังกล่าวโดยตรง ดังนั้นหัวหน้าคสช.จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา 44 ของฉบับชั่วคราว ให้นายสมชัย ยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ คําสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประธานกกต.หรือกรรมการกกต.มีอายุครบ 70 ปี ให้ผู้นั้นยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 มี.ค.2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews