Health News

สตูลพัฒนาศูนย์เด็กเป็นสวนอินทรีย์

นางสาววิไลวรรณ อย่างดี ผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรอินทรีย์ พัฒนากลไก ใส่ใจสุขภาพโดยสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จัดทำขึ้นกล่าวว่า โครงการดังกล่าว ได้มีการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ฯ ส่วนหนึ่งปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมชักชวนผู้ปกครองและคนในชุมชนใกล้เคียงหันมาปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากพิษภัยของสารเคมีตกค้างในพืชผักต่างๆ

“ศูนย์รักล้อ” ต้นแบบเชิงลึกครอบคลุมทั่วประเทศ

เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ขับเคลื่อน “ศูนย์รักล้อ” ต้นแบบเชิงลึกครอบคลุมวิทยาลัยเทคนิคและเครือข่ายทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมเณรแก้ว โรงพยาบาลศุภมิตร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย หรือ HAPPY BIKE NETWORKS THAILAND (HBNT) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย จำนวน 6 ครั้ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนนักปั่นทั่วประเทศและขยายเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย สู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่นักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา ด้วยการเปิดศูนย์รักล้อเพื่อให้บริการผู้ใช้จักรยาน ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจัดโดย สถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รู้จักอาการ“ปัสสาวะไม่ออก”

ปกติคนเราถ่ายปัสสาวะวันละประมาณ 3-4 ครั้ง กลางคืนหลังจากนอนหลับไปแล้วมักไม่ต้องลุกขึ้นมามาถ่ายการถ่ายปัสสาวะต้องอาศัยกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ ซึ่งมีระบบประสาทมาควบคุมการทำงานให้ปกติโดยกระเพาะปัสสาวะ